Головна задача дисципліни полягає у вивченні принципів і компонент організації систем діагностики та контролю для систем управління та моніторингу, а також використання технічного, програмного, організаційного і методичного забезпечення.

Головна задача дисципліни полягає у вивченні принципів і компонент організації інформаційно – керуючих систем, а також використання технічного, програмного, організаційного і методичного забезпечення.

Дисципліна вивчає принципи розв’язку організаційних, наукових і технічних задач при технічній експлуатації телекомунікаційних систем та обслуговуванні колійних датчиків управління. Головна задача дисципліни полягає у вивченні принципів організації технічної експлуатації телекомунікаційних систем та колійних датчиків управління, а також використання технічного, програмного, організаційного і методичного забезпечення.

Розглядаються теоретичні положення принципів побудови і функціювання систем електроживлення у телекомунікаційних системах залізничного транспорту. Вивчаються основні положення та відомості про структуру та принципи функціонування обладнання і системи безперебійного електроживлення змінного і постійного струмів. Вивчається методика проектування систем електроживлення, які використовуються для телекомунікаційних систем та об'єктів  зв’язку залізниці. Досліджуються і вивчаються принципи проектування і методики розрахунку пристроїв і систем електроживлення постійного і змінного струмів. Вижливе місце займає вивчення теоретичних положень, методики інженерного розрахунку й проектування елементів, вузлів, блоків та систем електроживлення підрозділів зв'язку залізниці. Головна увага приділяється якісному й кількісному аналізові процесів, які протікають у функціональних елементах та пристроях систем електроживлення й електропостачання.

Дисципліна "Автоматизація вимірювань та технічна діагностика в системах передачі" є важлива ланка в професійній підготовці інженера - електрика, так як його практична діяльність пов'язана з організацією та проведенням пуско-налагоджувальних і профілактичних вимірювань в апаратурі автоматики, телемеханіки та зв'язку, а також з проведенням процедур пошуку несправностей і відновлення працездатності експлуатованих пристроїв. Рішення завдання забезпечення достатнього рівня надійності і працездатності пристроїв автоматики визначається вмінням обслуговуючого персоналу здійснювати найбільш раціональні процедури вимірювання та діагностики.

Мета вивчення дисципліни – є ознайомлення студентів з принципами розв’язку організаційних, наукових і технічних задач при використанні та проектуванні засобів вимірювання та діагностики в системах зв’язку на залізничному транспорті.

В дисципліні розглядаєтються: вимірювання у різних частинах сучасних систем зв’язку, вимірювання в ситемі SDH, бінарний канал і методи аналізу його параметрів, автоматизація вимірювання на волоконно – оптичних лініях зв’язку, автоматизація радіочастотних вимірювань, технічна діагностика та пошук несправностей.

Мета навчальної дисципліни. Метою вивчення дисципліни є формування знань з надавання  інфокомунікаційних послуг на базі різних технологій, ознайомлення з характеристиками показників якості обслуговування згідно з міжнародними стандартами, забезпечення якості обслуговування користувачів у інфокомунікаційних системах та мережах.

 Проблеми забезпечення якості послуг (QoS). Концепція якості послуг.     Управління мультисервісною мережею.

Завдання:

-   ознайомлення з основними тенденціями розвитку інфомунікаційних мереж та систем та розвитком інфокомунікаційних послуг,

-   класифікація та загальні принципи надавання послуг в  інфокомунікаційних системах та мережах,

-   надавання  інфокомунікаційних послуг на базі різних технологій,

-   якість обслуговування користувачів у інфокомунікаційних системах та мережах згідно з міжнародними стандартами,

-   забезпечення якості обслуговування в інфокомунікаційних системах та мережах.


Метою практики є формування та розвиток у студентів, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійного вміння приймати самостійні рішення в реальних ринкових умовах конкретного підприємства, оволодіння сучасними методами, формами та знаряддями організації праці в галузі їх майбутньої спеціальності, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Завдання практики:

·            придбання практичних знань і навичок за фахом на конкретних посадах;

·            закріплення знань з відповідних дисциплін;

·            вивчення й аналіз діяльності даного підприємства (організації);

·            ознайомлення із заходами щодо підвищення продуктивності праці;

·            придбання навичок у винахідницькій й раціоналізаторській роботі;

збір матеріалів, з урахуванням видів практик, тем курсових та випусконої кваліфікаційної роботи (проекту)

     Метою навчальної дисципліни – є надання студентам фундаментальних знань з основних видів оперативно-технологічного зв’язку (ОТЗ) та  принципів їх організації, які використовуються для оперативного керування експлуатаційною роботою залізниць. Вивчення основних вимог до систем оперативно-технологічного зв’язку та концепцію їх розвитку.

Завдання:

          - ознайомлення студентів з основними видами ОТЗ на залізничному транспорті, вимогами до них та принципами їх організації,

  - характеристика основних принципів організації різних видів ОТЗ,

  - вивчення основних вимог до організації та технічної експлуатації ОТЗ на залізничному транспорті,

           - ознайомлення студентів з основними видами ОТЗ на залізничному транспорті, вимогами до них та принципами їх організації,

   - формування сукупності теоретичних знань в поєднанні з набуттям практичних навичок з технічного обслуговування систем ОТЗ, враховуючі вимоги до них, а також здійснення проектування та розрахунок основного обладнання.


У дисципліні вивчаються принципи побудови і  функціонування  радіотехнічних систем  (РТС) та мереж технологічного радіозв’язку залізничного транспорту, методів проектування основних функціональних блоків та типових пристроїв сучасних радіо технологій, які використовуються в системах залізничної автоматики, телемеханіки та зв’язку.

Вивчення дисципліни передбачає оволодіння стандартами мобільного зв'язку в розрізі поколінь. Особливий акцент робиться на причинно-наслідкового зв'язку переходу від однієї генерації надання послуги до іншої. Детально розглядається за рахунок яких технічних рішень забезпечується зростання якості і пропускної здатності систем зв'язку. Оволодіння дисципліною нерозривно пов'язане з практичними питаннями застосування студентами всього спектра мобільних послуг.

Мета вивчення дисципліниє формування у студентів знань, навиків та уміння, які дозволяють їм здійснювати аналіз, проектування і експлуатацію систем і мереж мобільного зв’язку на базі різноманітних технологій для радіотехнічних систем залізничного транспорту.

          Головна задача дисципліни полягає у вивченні основних принципів побудови сучасних систем мобільного зв'язку, основних характеристик апаратури стільникового і транкінгового зв'язку, основних методів розрахунку енергетичних параметрів мобільних систем зв'язку. Це досягається за допомогою курсу лекцій, лабораторних і контрольних робіт, а також самопідготовкою студентів з наведеного списку літератури.

Мета вивчення дисципліни – є ознайомлення студентів з принципами розв’язку організаційних, наукових і технічних задач при використанні теоретичних положень  та основ теорії кодування та передачі інформації.

Головна задача дисципліни полягає у вивченні принципів і теоретичних положень організації систем кодування та передачі інформації, а також використання технічного, програмного, організаційного і методичного забезпечення.

Програма дисципліни “Системи передачі та кодування інформації” передбачає вивчення основних понять та положень теорії інформації, методів математичного опису та інформаційних характеристик дискретних і неперервних джерел повідомлень, визначення кількості інформації та ентропії в повідомленні. Вивчення основних принципів кодування повідомлень, способи коректувального кодування двійковими та недвійковими кодами. Описуються основні принципи та системи багатоканальної передачі інформації.

Управління об'єктом за допомогою технічних засобів без участі людини називається автоматичним управлінням. Теорія автоматичного управління (ТАУ) - це наука, яка вивчає процеси управління і проектування систем автоматичного управління. Сукупність об'єкту управління і засобів автоматичного управління називається системою автоматичного управління (САУ). Основною задачею автоматичного управління є підтримка певного закону зміни однієї або декількох фізичних величин в об'єкті управління.

Основні задачі теорії автоматичного управління:

• аналіз стійкості, властивостей, динамічних показників якості і точності САУ;

• синтез алгоритмів (аналітичних виразів), що описують САУ і забезпечуючих оптимальну якість управління;

• моделювання САУ з використанням комп'ютерів і універсальних або спеціалізованих (наочно-орієнтованих) прикладних програм;

• проектування САУ з використанням апаратних засобів обчислювальної техніки і їх програмного забезпечення.

проектування, упровадження і експлуатація сучасних САУ має на увазі тісну взаємодію фахівців різних профілів, що знають особливості керованих процесів, а так само фахівців з автоматичного управління, які забезпечують розробку САУ, і фахівців із засобів автоматизації програмування.

Даний курс призначений для студентів, що навчаються за фахом "Автоматика та автоматизація на транспорті", для яких ТАУ є профілюючим предметом.