Основною метою дисципліни є визначення змісту та суті поняття «нові виклики в транспортних системах», які приводять до нових ризиків та криз, що потребують особливого управління, вивчення практичного досвіду, теоретичних досліджень в галузі управління ризиками, особливостей адаптації транспортних компаній до умов кризових ситуацій. 

Оскільки різні аспекти ризиків та криз в транспортних системах розглядаються в інших дисциплінах, передбачених в освітньо-професійній програмі (ОПП) підготовки магістра (Управління ризиками та кризами в транспортних системах, Засоби прогнозу та зменшення впливу ризиків та криз, Оцінка ризиків перевізного процесу засобами імітаційного моделювання), то дисципліна Нові виклики для управління ризиками та кризами в транспортних системах зосереджується на таких викликах до управління транспортними системами:

Кризове зменшення перевезень, як наслідок змін в економіці, геополітиці чи сферах суспільного життя, які обслуговує транспорт;

Нестача кваліфікованого персоналу та непрофесійне управління транспортної компанії;

Тероризм та/або військові дії, що приводять компанію до кризи.


Метою вивчення даної дисципліни є забезпечення необхідною  теоретичною та практичною підготовкою інженерів з управління процесами перевезень транспортної галузі та нормативно-правовою базою при здійсненні транспортно-експедиторської діяльності при наданні експедиторських та агентських  послуг. Предметом вивчення дисципліни є питання організації та функціонування транспортно-експедиторської діяльності на транспортній мережі України та видів транспорту, що входять до її складу.

Мета навчальної дисципліни – сформувати у студентів уявлення про сучасний рівень розвитку соціо-технічних систем (включаючи соціальні мережі та Інтернет), а також допомогти  студентами  опанувати  широке коло загальних та професійних компетентностей в сфері управління соціо-технічними системами відповідно до змісту спеціальності, навчального плану «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» та освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз».

Основними завданнями вивчення дисципліни «Дослідження соціо-технічних систем» є:

-      дати уявлення та розуміння про «соціо-технічні системи»;

-      ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними термінами, світовими тенденціями розвитку соціо-технічних систем;

-      набуття нових знань, використовуючи сучасні інформаційні технології, щодо основних інформаційно-аналітичних методів та інструментів для аналізу (діагностики) соціо-технічної системи;

-      формування навичок розробки, просування та оцінювання соціо-технічних систем;

-      вивчення моделей соціо-технічних систем, їхньої структурної та функціональної організації;

-      опанування методів аналізу та оцінки функціонування соціо-технічних систем як програмних сервісів;

-      навчити здобувачів вищої освіти застосовувати здобуті знання та навички в професійній діяльності в транспортній галузі.


Основними завданнями вивчення дисципліни «Інноваційні технології Big Data та інформаційної безпеки в управлінні транспортними системами» є:

-     ознайомити студентів з основними поняттями Big Data та IT, принципами роботи з великими даними, методами і техніками аналізу великих даних;

- надати студентам навички в застосуванні технічних інструментів роботи з Big Data технологіями, визначити тенденції розвитку та вдосконалення технологій та засобів роботи з Big Data;

- провести інтелектуальний аналіз даних, визначити область застосування машинного навчання Machine Learning;

-     надати навички використання хмарних обчислень, надати розуміння інноваційних рішень технологій Map Reduce та Hadoop для роботи з Big Data;

-     провести темпоральний аналіз даних, отримати навички аналізу збору даних та їх попередньої обробки;

-  визначити особливості використання Python та його переваги для роботи з Big Data;

-     визначити проблеми безпеки та інформаційного захисту у Big Data системах, провести аналіз технологій захисту інформації.


Курс спрямований на набуття здобувачами вищої освіти навичок планування та реалізації траєкторії особистісного та професійного саморозвитку в умовах динамічного середовища сучасного ринку праці

Курс спрямований на набуття знань та практичних навичок управління ланцюгами та мережами постачань, а саме:

  • володіння термінологією, знання найкращих світових теорій та практик, тенденцій розвитку ланцюгів та мереж постачань
  • опанування системного поняття про ланцюг постачання та технологію його управління
  • вміння вирішувати практичні завдання при управлінні ланцюгами та мережами постачань, наприклад, управління запасами, розміщення об’єктів, проектування системи розподілу, прогнозування попиту, прийняття рішень про аутсорсінг функцій, оцінка ризиків та інші

Курс заснований на методології Project Management Body of Knowledge (PMBOK) та спрямований на набуття здобувачами вищої освіти знань та навичок управління проектами різних типів в транспортній галузі, а саме:

  • володіння термінологію проектного менеджменту, змістом процесів управління проектом, стратегіями проектного менеджменту
  • вміння реалізовувати функції управління проектом на всіх стадіях його життєвого циклу