Метою викладання навчальної дисципліни «Системи управління безпекою та навколишнім середовищем у транспортних процесах» є набуття магістрами навичок та знань основних напрямків та методів управління безпекою на різних видах транспорту з урахуванням впливу  навколишнього середовища.


Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

‒     моделі оцінки та прогнозування стану безпеки на залізничному транспорті;

‒     сутність системного підходу до управління безпекою;

‒     способи прийняття управлінських рішень щодо реагування на кризову або небезпечну ситуацію у транспортних процесах;

‒     нормативні документи АТ «УЗ» з розслідування та експертизи транспортних подій;

‒     напрями впливу середовища на безпеку транспортних процесів;

‒     основні підходи до визначення індикаторів безпеки руху;

‒     способи виявлення передумов транспортних подій;

‒     принципи роботи системи ERTMS/ETCS.


Метою навчальної дисципліни «Оцінка ризиків перевізного процесу засобами імітаційного моделювання» є підготовка професіоналів, компетентних в прикладному оцінюванні ризиків, пов’язаних із організацією транспортних процесів складних виробничих систем.

Метою вивчення дисципліни є засвоєння засад і підходів в галузі ризик-менеджменту та отримання практичних навичок та професійних компетенцій в області організації управління ризиками та кризами, прогнозування, аналізу та оцінки ризиків та криз в діяльності транспортних підприємств і організацій, розробці засобів і методів нівелювання ризиків та зниження втрат.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління ризиками та кризами в транспортних системах» є: засвоєння широких знань про аналіз ступенів ризику в транспортних системах; отримання навичок щодо оцінки ризиків та криз в транспортних системах; вивчення алгоритмів, які дозволяють боротися з кризовою ситуацією.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

1. методологічні засади аналізу ступеня ризику в транспортних системах різних типів (залізничний, автомобільний, повітряний, водний);

2. підходи до організації анти ризикових превентивних заходів, спрямованих на поліпшення якості;

3. методи прогнозування ризикових ситуацій і їх оцінки;

4. методи оцінки ризику, які дозволяють попереджати кризові ситуації;

вміти:

1. виявляти небезпечні ситуації на транспорті, визначати небезпеки;

2. аналізувати і оцінювати загрози та кризи;

3. розробляти плани дій щодо мінімізації ризику випадкових подій;

4. приймати рішення в кризовій ситуації.