Чому ви маєте обрати цей курс?

Якщо ви готуєте себе до творчої або управлінської роботі, то вам необхідно представляти і розуміти основні принципи роботи документообігу сучасних підприємств, володіти навичками роботи з різними програмними комплексами і технічними засобами.

Від здобувачів очікується базове розуміння функціонування та взаємодія підрозділів залізничного транспорту і залізниці в цілому, знання інформатики та загального курсу залізниць.

Курс розрахований на один семестр і поділено на змістові модулі. В даному курсі здобувач отримує теоретичні знання про основні нормативно-технічні документи залізничного транспорту, вагонного і пасажирського господарства, системи роботи державної та галузевої служб стандартизації на залізниці.


Дисципліна "Надійність та технічна діагностика" вивчається в весняному семестрі навчального року

Вивчення даної дисципліни передбачає:

- ознайомлення  із загальним станом рухомого складу  Укрзалізниці на сьогоднішній день;

- основними принципами подальшого розвитку транспортної галузі, інфраструктури рухомого складу;

- вивчення особливостей конструкцій та складових елементів сучасного рухомого складу вітчизняного та закордонного виробництва;

ознайомлення з умовами експлуатації, способів утримання і забезпечення працездатності новітніх пасажирських та вантажних вагонів;

формування комплексного розуміння тенденцій сучасного локомотивобудування та вагонобудування; розробки і впровадження технологічних процесів та технологічного оснащення, логістики, екології тощо.


Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична і практична підготовка здобувачів освітнього ступеня бакалавр з питань:

- встановлення законів розподілу швидкостей і тиску під час руху рідини;

- вивчення взаємодії між рідиною і твердими тілами, розміщеними в ній;

- вивчення принципів дії і конструкції гідроприводів рухомого складу залізниць.

Предметом дисципліни «Вагони (конструювання та розрахунок)» є вивчення конструкцій вантажних і пасажирських вагонів, проведення необхідних розрахунків при їх проектуванні, та набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок у розв’язанні поставлених завдань.

Курс лекцій містить розділи, які розкривають зміст навчальної дисципліни "Вагони (конструювання та розрахунок)", наведені методики розрахунків та приклади їх виконання, а також питання для самоконтролю.


Курс дисципліни складено відповідно до освітньо-професійної програми «бакалавр», спеціальності 273 «Залізничний транспорт», спеціалізації «Вагони та вагонне господарство», галузі знань 27 «Транспорт» для студентів всіх форм навчання.


Мета викладання навчальної дисципліни «Взаємодія рухомого складу та колії» полягає у систематизації навичок та компетенцій стосовно взаємодії рухомого складу та колії, поглибленому вивченні методів теоретичного і експериментального досліджень взаємодії рухомого складу залізниць і колії, а саме - коливальних процесів у горизонтальному і вертикальному напрямках, сил взаємодії колії і рухомого складу, виконання розрахунків параметрів колії і рухомого складу.

автор курсу - Сапронова Світлана Юріївна

доктор технічних наук, професор, професор кафедри "Вагони та вагонне господарство"

viber: +38(096)094-41-22

e-mail: doc.sapronova@gmail.comОзнайомлення студентів з інформаційними технологіями у сфері залізничного транспорту, з сучасним рівнем розвитку інформаційних технологій, з  комплексом апаратних і програмних засобів вагонного і пасажирського господарства та перспектив розвитку інформаційних технологій у сфері вагонного і пасажирського господарства.


Математичне моделювання на ЕОМ ознайомить студентів з комп’ютерним моделюванням і засвоєння технології комп’ютерного моделювання для розрахунків конструкцій вагонів.

Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів знань і практичних навичок у вирішенні задач по забезпеченню процесу перевезень справним рухомим складом, що гарантує комфорт пасажиріів, збереження вантажів і безпеку руху поїздів.

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен знати:

1.перспективи удосоконалення системи технічного обслуговування та ремонту вагонів;

2. теоретичні основи та методи побудови математичних моделей технічної експлуатації вагонів.

Дисципліна є вибірковою навчальною дисципліною в освітній програмі спеціальності 273 – Залізничний транспорт освітнього ступеня «бакалавр», тому вона є доповненням до розвитку компетенцій і знань з дисциплін навчального плану: основи екології, вагони, навчальні практики.

Метою викладання навчальної дисципліни є: освоєння студентами сучасних уявлень про створення і впровадження ресурсозберігаючих і енергозберігаючих технологій в галузі залізничного транспорту, інших видах промисловості та в побуті; освоєння студентами сучасних уявлень про створення і впровадження ресурсозберігаючих і енергозберігаючих технологій в процесі експлуатації та ремонту вагонів та взагалі на залізничному транспорті


Ознайомлення студентів з теоретичними та практичними основами автоматизації та роботизації технологічних процесів виробництва та ремонту вагонів.


Мета дисципліни полягає у систематизації та застосуванні спеціалізованого та високошвидкісного рухомого складу залізниць як в Україні так і за кордоном, вмінні аналізувати і призначати вантажі, які призначаються для перевезення на спеціалізованому та високошвидкісному вантажному рухомому складі та пасажирських вагонах.