Курс розглядає процеси, моделі та стадії життєвого циклу ПЗ інформаційних систем і передбачає вивчення: 1) складу і структури різних класів ІС як об'єктів проектування; 2) сучасних технологій проектування ІС, методик обґрунтування ефективності їх застосування; 3) змісту стадій та етапів проектування ІС, їх особливостей при використанні різних технологій проектування; 4) цілей і завдань проведення передпроектного обстеження об'єктів інформатизації, методів моделювання інформаційних процесів предметної області; 5) загальних характеристик і можливостей сучасних CASE–засобів, як програмних інструментів підтримки проектування ІС.

Науковою основою курсу є методології системного аналізу і моделювання, структурний та об'єктно–орієнтований підходи до проектування програмного забезпечення (ПЗ).

Проектування систем автоматизації, що складаються із взаємозалежних різних елементів, являє собою досить складне інженерне завдання з можливістю розв’язання поставленого завдання різними методами. Вибір оптимального методу розв’язання поставленого завдання залежить від вимог, висунутих замовником, можливостей проектувальника, елементної бази й складності проектованої системи. Тому детальний план проектування автоматизованої системи не може мати універсальний характер. У кожному конкретному випадку доводиться вирішувати зовсім конкретні завдання. Проте можливо визначити загальний порядок проектування для того, щоб проектувальник автоматизованої системи сам міг конкретизувати деякі етапи роботи виходячи з конкретних умов, заданих йому в технічному завданні.

Мета дисципліни навчити студентів області використання мікроконтроллерів; технічні засоби, що фундаментальні поняття програмування мікроконтроллерів; мати уявлення про побудову автоматизованих систем на основі мікроконтолера; мати навики програмування мікроконтроллерів та налагодження програм.

Мета викладання навчальної дисципліни: надати студентам знання, уміння та навички про основні методи контролю та діагностування систем які побудовані на основі розподілених обчислювальних мереж. Надаються теоретичні основи реалізації цих методів. Основна увага приділяється вивченню структури та принципів побудови підсистем контролю і діагностики в інформаційно-керуючих системах, технології розробки та їх програмно-апаратної підтримки.


Пояснюються основні поняття мікропроцесорної техніки, розглядаються принципи функціонування мікропроцесорних систем та пропонуються методи  їх проектування

Мета вивчення дисципліни «Теорія комп’ютерно-інтегрованого управління » полягає  в  формування у студентів  набуття знань, навичок та умінь, які необхідні для побудови і функціонування автоматичних систем керування (АСК), комп’ютерно- інтегрованих систем керування, аналіз і синтез комп’ютерних систем різних класів.

Метою викладання навчальної дисципліни «Мережеві комп’ютерні системи та Internet»  є вивчення теоретичних основ і принципів роботи сучасних комп’ютерних мереж, основ програмування мовою HTML, а також вивчення теоретичних основ і принципів роботи інформаційних технологій.

Вивчення принципів і методів алгоритмізації та програмна реалізація поставлених задач на сучасних засобах обчислювальної техніки.

Мета: розширення знань студентів про загальні, теоретичні і практичні знання в сфері інформаційних технологій

Метою навчальної дисципліни  є отримання основ знань, пов’язаних в сфері сучасних інформаційних та нанотехнологій, вивчення сукупності методів і засобів реалізації операцій збору, реєстрації, передачі, нагромадження, пошуку, обробки й захисту інформації на базі застосування розвиненого програмного забезпечення, використовуваних коштів обчислювальної техніки й зв'язку, а також способів, за допомогою якого інформація пропонується клієнтам рішення завдань управління.


Метою вивчення дисципліни є вивчення теоретичних основ і принципів роботи сучасних комп’ютерних мереж, основ програмування мовою HTML, а також вивчення теоретичних основ і принципів роботи інформаційних технологій.

Мета: ознайомлення студентів з науковими основами взаємозаміни, стандартизації і метрології. Та забезпечення єдності вимірювань в Україні, методами забезпечення взаємозамінності та методами вимірювання і контролю стосовно сучасних виробів машинобудування

Мета вивчання дисциплінививчення теорії надійності пристроїв автоматики, телемеханіки і зв'язку (ЗАТ), вивчення математичних моделей, що описують надійність систем, основних  методів аналізу й синтезу. Надійність є найважливіша характеристика систем людина — техніка, від якої залежить ефективність їхнього застосування по призначенню. Метою вивчення дисципліни являється підготовка студентів до рішення проблем оцінки і підвищення надійності при вивченні конкретних систем залізничної автоматики, телемеханіки і зв'язку.


Мета: ознайомлення студентів з основними відомостями про автоматизацію і роботизацію виробничих процесів, функціональними елементами та обладнанням автоматичних систем, автоматизованих систем управління технологічними процесами

Мета: ознайомити студентів з методологією дослідження таких властивостей та відношень на об’єктах комп`ютеризації , які важко спостерігаються шляхом представлення цих об’єктів у вигляді цілеспрямованих систем; надати практичні навики застосування системної методології для аналізу, моделювання та проектування складних об’єктів, побудови комп’ютерних інформаційних систем (КІС), розв’язання інформаційних проблем в них, розвинути навики використання практичних методологій системного аналізу  (СА) для логіко-фізичного моделювання та проектування КІС; сформувати у майбутніх спеціалістів системне мислення